Níže uvedený text budu mít vytištěný s sebou na první konzultaci, kde ho také budete moct podepsat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto já, (jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, tel. číslo) ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

jako dotčená osoba

souhlasím

  se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, tel. číslo,
e-mailová adresa, záznamy o průběhu poradenství, osobní údaje/fotky uvedené v komunikacích přes emaily, SMS nebo komunikační aplikace, jméno dítěte, věk/datum narození dítěte, zdravotní stav dítěte
na účel dokumentace průběhu poradenství na čas do odvolání souhlasu, maximálně po dobu 10 let. 

provozovatel Ing. Eva Raimanová, Milady Horákové 75/105, Praha 6, 160 00, IČ 17206944, tel: 728 763 841, email: eva.raimanova@gmail.com.

Souhlas je možné kdykoliv odvolat zasláním žádosti na emailovou adresu provozovatele eva.raimanova@gmail.com, písemně žádosti na adresu sídla provozovatele anebo ústně. Provozovatel podle zákona může při ústní žádosti požadovat dodatečné informace na potvrzení totožnosti.

Pro účely fakturace/vystavení účetního dokladu zpracovává provozovatel následovné údaje: jméno, příjmení, adresa. Pro tento účel není podle zákona potřebný souhlas dotčené osoby, jedná se o zákonný požadavek provozovatele. Takto poskytnuté údaje se zpracovávají po dobu 10 let.

Jako dotčená osoba vyhlašuji, že jsem byla obeznámená s mými právy podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů:

  • právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům
  • právo na opravu osobních údajů
  • právo na vymazání osobních údajů
  • právo na omezení zpracování osobních údajů
  • právo namítat proti zpracování osobních údajů
  • právo na přenosnost svých osobních údajů
  • právo odvolat souhlas (pokud je souhlas právním základem zpracování)
  • právo podat stížnost dozorčímu orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám. 

Zároveň prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a byly poskytnuty svobodně.

V ………………………………………………, dne …………………………………………..

………………………………………………..

Podpis dotčené osoby